2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 Yükseköğretim Personel Kanunu

 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

 Taşınır Mal Yönetmeliği

 Elektronik İmza Kanununun uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik