Legistration

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu - Higher Education - Law No.2547

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu - Public Procurement - Law No 4734

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - The Public Financial Management and Control Law No 5018

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği - Central Government Expenditure Documents Regulation

Taşınır Mal Yönetmeliği - Chattel Regulation

Yükseköğretim Personel Kanunu - Higher Education Personnel Law