Koruma ve Güvenlik Birimi

Görev Amacı: Üniversite ve bağlı yerleşkelerinde huzur ve güven ortamının sağlanması için gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

Görevlerimiz

 • Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne bağlı kadrolu güvenlik şefleri, güvenlik sorumluları, güvenlik görevlileri ve tüm özel güvenlik personelinin yönetimi, iş bölümü, koordinasyon ve denetim görevinin yapılması,
 • Özel güvenlik hizmet satın alımı için gerekli teknik şartnamenin hazırlanması,
 • Üniversite adına teknik şartnamede belirtilen koşulların yüklenici firma tarafından uygulanıp uygulanmadığının takip ve kontrol edilmesi,
 • Yüklenici firma ile üniversite arasında gerekli koordinasyonun sağlanması,
 • Üniversite adına yerleşkelerde çalışacak özel güvenlik personel sayısının belirlenmesi,
 • Üniversite adına özel güvenlik personelinin nitelik yönünden uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • Gerekli görülmesi halinde özel güvenlik personelinin yerleşkeler arasında yer değiştirilmesini üniversite adına yüklenici firmaya bildirilmesi,
 • Yerleşkelerde meydana gelen her türlü olayın özel güvenlik görevlilerince tutanakla tespitinin sağlanması ve genel sekreterliğe bildirilmesi,
 • Üniversite adına 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğinde belirtilen hususlarla ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması,
 • Gerekli durumlarda koruma ve güvenlik müdürlüğüne bağlı kadrolu personelin birimler arasında yer değiştirmesinin sağlanması,
 • Üniversiteye bağlı yerleşkelerde her türlü fiziki güvenlik tedbirlerinin alınması,
 • Önemli gün ve toplantılarda alınacak emniyet tedbirlerinin belirlenmesi, ilgili kurumlar arası koordinenin sağlanması,
 • Üniversite yönetiminin vereceği diğer tüm görevlerin yerine getirilmesi,
 • Birimimiz tarafından sağlanmaktadır.

Görevli Personel

Murat SÜLÜŞOĞLU
Kor.ve Güv.Müd.
202 23 95
Hüseyin BULUT
Şef
202 23 68